صفحهء نخست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خروج قوا را متوقف سازيد.

در مرحلهء نهايي خروج قوای شوروی ، زعامت  افغانستان  نميخواست قوتهای خودرا در جنگ با اپوزيسيون آشتی ناپذير مشغول سازد... زعامت  افغانستان  مکررا از حکومت شوروی تقاضا کرد  تا "خروج قوا را بدليل اينکه پاکستان وايالات متحدهء امريکاتوافقات ژنو را رعايت نميکنند ،متوقف گردد."

ترجمهء نکات اساسی متن

رهبران  افغانستان   تلاش ميکنند شورويها را به جنگهای دامنه دار و متدوام (بخصوص بر عليه احمد شاه مسعود) بکشانند.پس اژانکه روحيه شکست در وجود نجيب اله پديدار گرديد، از حکومت شوروی خواست تاقواي شوروی درافغانستان حتی بعد از معياديکه در توافقات ژنو در نظر گفته شده ، باقی بمانند.قوماندانی قوای شوروی در افغانستان مخالف اين تقاضاها بود.
از گزارش وارينيکوف نمايندهءخاص وزارت دفاع ومشاور ارشد قوای شوروی در افغانستان  به وزير دفاع اتحاد شوروی نوامبر سال 1988
بتاريخ 4 نوامبربا نجيب اله بنابر در خواست مکرراو ملاقات صورت گرفت.رئيس جمهور افغانستان اظهار داشت که رهبری افغانستان قويا تلاش ميکند تا برای دفاع از دستاوردهای انقلاب ثور، ،قوای شوروی در افغانستان باقی بماند.به نظر ما قطعات قوای 40 به هيچوجه نبايد در افغانستان باقی بماند.تمديد اقامت قوا، اتحاد شوروی را در صحنهء بين المللی وملی متضرر ميسازد.

بتاريخ 15 نوامبر شهنواز تنی وزير دفاع افغانستان باجنرال  ل.ت  لفچنکو قوماندان مرکز  فرماندهی سر مشاور نظامی در جمهوری افغانستان ملاقات نمود.تنی که با او دارای روابط نزديک است. به او اطلاع داد که:جنرال زيارمل رئيس امور سياسی اردو ازو با اصرار تقاضاکرده است  تا افسران اردو خواست تدوير لويه جرگه ء اصطراری را مطرح  کنندو افسران عاليرتبهء نظامی ازين لويه جرگه بخواهند تا از اتحاد شوروی در خواست کند که قوای خود را  برای  يک دورهء طولانی در افغانستان باقی بگذارد.

بنظر ما اين ابتکار زيارمل نه بلکه مبين نظر و علاقمندی هيات رهبری افغانستان است.

 وارينيکوف  دسمبر 1988

درماه جنوری سال 1989شوارنادزه  و کروچکوف هنگام سفر به کابل با نجيب اله،محمدحسن شرق،شهنواز تنی ،يعقوبی ،وطنجار،وکيل ،خالقيار،نورالحق علومی،و سيد منصور نادری ملاقات کردند.آنها با اصرار تقاضای دوام اقامت قوا را ميکردند.درينجابر ضرورت تامين امنيت ميدان هوايي کابل وشاهرای کابل-حيرتان تاکيد میگرديد.مسعود تصميم گرفته بود تمام راه های مواصلات به کابل را فلج سازد ومردم پايتخت را در گرسنگی وسردی هلاک کند.

نکات عمدهء جريان ملاقاتها

نجيب اله رئيس جمهور :قوتهای افغانی توانمندی مقاومت با قوای احمدشاه مسعود راندارند.از رهبری شوروی ميخواهم تا برای امنيت شاهراه قوای خود را در سالنگ جابجا کند.اپوزيسيون نميتواند کابل را از طريق نظامی يا جنگ اشغال کند بنابرين  ميخواهند ازطريق محاصرهء اقتصادی مردم را بر عليه دولت  بر انگيزد...

شوارنادزه وزير خارجهء شوروی:برای همرايي قطار های انتقالات ،قوتهای نظامی قابل ملاحظه  ضرور است. خطر زد وخورد با مخالفين نفی نميگردد.در لحضهء کنونی ما نميخواهيم تلفات بيمورد را متقبل گرديم.

حسن شرق: شما به کمکهابيشايبه نموده ايد.قوتهای ما توانمندی تامين امنيت انتقالات را ندارند.
شوارنادزه:کمک نمودن به افغانستان برای ما ساده نيست.روغن،شکر و آرد را که ما بشما ميفرستيم از مردم شوروی گرفته ميشود و درينجا به  نيازمندان نميرسد.

غلام فارق يعقوبی وزير امنيت دولتی:تا زمانيکه احمدشاه مسعود موجود است شاهرای کابل -حيرتان مسدودباقی ميماند..زوال وبقای  رژيم کنونی منوط به حل اين مسئله است.

شوارنادزه :اگر کودتا صورت گيرد و بمردم مواد غذايی بدهند، مردم پايتخت از آن حمايت خواهد کرد؟

 يعقوبی:مردم ازآن حمايت نميکند زيرا در نتيجهء کودتا گلبدين به قدرت ميرسدو مردم پايتخت ازو متنفرند.

 تنی:دشمن به نمايش قدرت پرداخته است.به نظر من وضع نظامی وسياسی در کشور بحرانی است واين بحران شديد تر ميگردد.

عبدالوکيل وزير خارجه: ضروراست تا اتحاد شوروی به قوای مسح ما از طريق اجرای عمليات راکتی وپرتاب بم بخصوص بعد از 15 فبروری (تاريخ انفاذ قرار داد ژنيو)کمک نمايد.حفظ کنترول بر ميدانهای بگرام وقندهار وبندر حيرتان  برای ما حايز اهميت حياتی است.بدون شک پس از خروج قوای شوروی احمدشاه مسعود راه رااز طريق سالنگ مسدود ميکند.

ترجمهء عظيم بابک از متن روسی

منبع :

افغانستان: دوران "جهاد" و  "کمونيزم"