صفحهء نخست

 
 
 
 
 

ببرک کارمل

 

 
 
 

جهاد امريکايی

 ببرک کارمل

بتاريخ  6  جنوری سال 1929 در قريهء کمری واقع در شرق کابل متولد گرديدو بتاريخ  3 دسمبر سال 1996 در شهر مسکو وفات يافت.اويک سياستمدار افغانی بود که از سال 1979تا سال 1986  در دوران مداخلهء شوروی سومين رئيس  جمهور جمهوری دموکراتيک افغانستان بود.

کارمل در سال 1947 پس از فراغت از ليسهء عالی آلمانی زبان امانی شهر کابل شامل  فاکولتهء حقوق دانشگای کابل گرديد.درينجا او برای بار اول با فعالين سياسی مارکسيست در تماس شد.کارمل بزودی  رهبر جنبش دمکراتيک محصلين (ويش زلميان) گرديد.

کارمل در اواسط دههء  1950 بدليل  فعاليتهای ضد رژيم زندانی شد.در سال 1956 از حبس رها گرديد وبه حيث کارمند در وزارت پلان مقرر گرديد.کارمل درسال 1957 تحت نام مستعار مريد يک پلاتفرم کمونيستی را تاسيس کرد.بتاريخ  اول جنوری سال 1965 همراه با  29 نفر رفقايش ونور محمد تره کی نويسنده از وجود اين سازمان،  حزب دموکراتيک خلق افغانستان را بنيانگذاری کرد.درسالهای 1965 و1968 هربار برای چهار سال  وکيل در پارلمان انتخاب گرديد.

درسال 1967 حزب دموکراتيک خلق افغانستان  به دو فرکسيون، حزب خلق وحزب پرچم منشعب گرديد.کارمل رهبر فرکسيون معتدل پرچم  شد.عليرغم مخالفت کارمل، حزب در سال 1977 دوباره متحد گرديد.پس از کودتای 27 اپريل سال 1978  حزب دموکراتيک خلق افغانستان نقش حزب  حکومتی را به عهده گرفت .کارمل به حيث معاون صدراعظم  تعين گرديد.بعد ازآنکه فرکسيون خلق چرخ  مبارزات درون حزبی برای کسب قدرت را به نفع خودبرگر داند، اعضای پرچم در ماه جولای سال 1978 از وظايف شان در دستگای حکومت کشور سبکدوش شدند.کارمل به حيث سفير به پراگ اعزام گرديد.در ماه اگست سال 1978 همرا با 5 نفر ساير اعضای پرچم به اتهام خيانت ملی  از  حزب دموکراتيک خلق افغانستان  اخراج وبه کشور فراخوانده شد.او با اين دستور مخالفت  کرد.

حزب دموکراتيک خلق افغانستان تلاش نمود کشور را بر بنياد انديشه های سوسيالستی ،عصری سازد اما نتوانست  ثبات  را در افغانستان تامين کند.در جريان مداخلهء  ارتش سرخ به افغانستان ،اتحاد شوروی کارمل را فرا خواند و بتاريخ  27 دسمبر سال 1979 پس از کشته شدن حفيظ اله امين به حيث رئيس جمهور منصوب گرديد.مشخصه ء عمدهء دورهء حکومت کارمل  جنگ با  شورش گران مجاهدين  است.

بعد از آنکه ميخائيل گرباچف  منشی عمومی  کميته ءمرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی گرديد ،اتحاد شوروی سياست خود را درمورد افغانستان تغيير داد.بدليل تلفات بيشمار در جريان اشغال ،شورويها برای خروج قوای خود آماده گی ميگرفتند.برای مفاهمه با رهبران مجاهدين ، کارمل که تحت فشارهای سياسی قرار داشت ،مانع تلقی ميگرديد.

بتاريخ  4می 1986 کارمل از مقام منشی عمومی کميته مرکزی حزب دمکراتيک خلق افغانستان سبکدوش ومحمد نجيب اله جانشين اوگرديد.و بعدا بتاريخ  21 نوامبر 1986 بوسيله ء نجيب اله از مقامش به حيث رئيس جمهور برکنار شد.

کارمل به مسکو ميرود.در اواسط سال 1991 دوباره به افغانستان بر ميگردد.سهم او در سقوط نجيب اله  بتاريخ  51 اپريل 1992 روشن نيست.

کارمل برای مدتی  تحت حمايت جنرال دوستم در شهر مزار شريف  بسر ميبرد اما دوباره به مسکو بر ميگردد.

بتاريخ  سوم دسامبر سال 1992 در آنجا به علت مريضی جگر وفات کرد.

 

ترجمهء عظيم بابک از متن آلمانی   

Babrak Karmal

   پشتو

منبع :

افغانستان: دوران "جهاد" و  "کمونيزم"